REGULAMIN i MATERIAŁY DO POBRANIA

REGULAMIN KONKURSU
„Pravda – The true challange”

Formularz zgłoszeniowy do pobrania

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu o nazwie „Pravda – the true challange” zwanego dalej „Konkursem” jest spółka Pravda S.A. (dalej „Organizator”),
 2. Czas trwania Konkursu obejmuje okres od 01.01.2022 do 21.02.2022 przy czym Uczestnicy mają możliwość zgłaszania się do Konkursu do dnia 31.01.2022 do godziny 23.59.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Konkursu bądź przedłużenia czasu jego trwania bez podania przyczyny, jeżeli nie odbędzie się to z uszczerbkiem dla praw nabytych uczestników Konkursu.
 4. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Konkurs jest przeznaczony dla osób wykonujących sztukę barmańską, tylko i wyłącznie zawodowo.
 6. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 k.c.

2. UCZESTNICY KONKURSU

 1. Uczestnikami Konkursu są uczestnicy indywidualni , którzy zgłosili udział w konkursie – mogą to być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej , które dokonały zgłoszenia (zwane dalej: „Uczestnikami”). W Konkursie nie mogą brać udziału osoby niespełniające wymogów, określonych w zdaniu pierwszym, jak również pracownicy Organizatora oraz najbliżsi członkowie jego rodziny. Przez najbliższych członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 2. Udział w Konkursie i podanie danych osobowych w związku z udziałem w Konkursie jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.
 3. „Pravda – the true challenge” jest konkursem indywidualnym.
 4. Aby wziąć udział w Konkursie, należy zgłosić swoje uczestnictwo, wysyłając formularz rejestracyjny na adres e-mail: info@pravda.com.pl . Formularz jest do pobrania na stronie www.pravdathetruechallange.com.

Rejestracja uczestników Konkursu rozpoczyna się w dniu 01.01.2022 i trwa do 31.01.2022 do godziny 23:59.

5. W celu zarejestrowania się do Konkursu, Uczestnik w formularzu zgłoszeniowym udostępnionym na Stronie Internetowej, zobowiązany jest przesłać do Organizatora następujące informacje: imię i nazwisko, datę urodzenia, adres e-mail, numer telefonu komórkowego, miejsce zamieszkania (z podaniem dokładnego adresu), oraz obecne miejsce pracy. Formularz należy przesłać na adres e-mail: info@pravda.com.pl

6. Rejestrując się poprzez formularz zgłoszeniowy Uczestnik zobowiązany jest do wyrażenia zgody na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów organizacji Konkursu oraz zgody na zapoznanie Uczestnika z treściami reklamowymi dotyczącymi napojów alkoholowych; w przeciwnym razie nie będzie mógł brać udziału w Konkursie. Uczestnik, podczas rejestracji, może fakultatywnie wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora dla celów marketingowych produktów Organizatora oraz na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną.

7. Warunkiem przystąpienia do Konkursu przez Uczestnika, jest wysłanie na adres e-mail: info@pravda.com.pl formularza zgłoszeniowego o którym mowa w ust. 4 powyżej który zawiera:

 • Nazwę autorskiego koktajlu
 • Recepturę wraz z komentarzem czym zgłaszający inspirował się podczas tworzenia kompozycji oraz opis kompozycji. Receptura musi być wykonana na bazie Pravda Vodka (również smakowa) , min 40 ml, a ilość składników nie może być większa niż 6 – ( sześć ) – Wódka Pravda + 5 innych składników. Lód oraz dekoracja nie są składnikami.
 • Zdjęcie koktajlu wraz z oświadczeniem, iż:
  • utrwalone zdjęcie/wykonanie pokazu barmańskiego jest występem autorskim Uczestnika, a Uczestnik wyraża zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku w zakresie wykorzystania na polach eksploatacji
  • Uczestnik dysponuje prawami do autorskiej receptury – Utwór nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym praw autorskich czy praw do wizerunku;
  • wyraża zgodę na rozpowszechnianie jego wizerunku na wszystkich polach eksploatacji w Polsce oraz poza granicami kraju
 • Niezbędne dane teleadresowe
 • Zaznaczenie zgody na przetwarzanie danych na cele związane z konkursem

8. Ogłoszenie wyników 14 osób które zakwalifikowały się do drugiego etapu konkursu odbędzie się dnia 07.02.2022r.

Finał konkursu odbędzie się w dniu 21.02.2022 w barze The Roots Coctail Bar & More znajdującym się w miejscowości Warszawa. Rozpoczęcie finału o godzinie 14:00. Wyłonienie czterech wygranych osób odbędzie się tego samego dnia do godziny 22:00.

Wykonanie przez Uczestnika czynności opisanych powyżej oraz w ust. 7. będzie równoznaczne z dokonaniem zgłoszenia do Konkursu (dalej: „Zgłoszenie”) oraz jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.

Po wysłaniu Zgłoszenia, Uczestnik otrzyma wiadomość e-mail potwierdzającą rejestrację w Konkursie (na adres e-mail podany przy rejestracji).

9. W przypadku gdy na zdjęciu autorskiej kompozycji będzie zaprezentowany dodatkowo wizerunek jakiejkolwiek innej osoby niż Uczestnik, Uczestnik musi dysponować zgodą osoby uwidocznionej na zdjęciu na jego rozpowszechnianie, co najmniej w zakresie niezbędnym dla zgodnego z postanowieniami Regulaminu korzystania z Koktajlu przez Organizatora. W razie odgrywania przez taką osobę trzecią roli, Uczestnik musi zapewnić i zagwarantować przeniesienie praw do artystycznego wykonania na Organizatora lub udzielenie mu licencji na korzystanie z tych praw.

10. Każdy uczestnik konkursu musi osobiście wysłać swoje zgłoszenie indywidualne.

11. Dla terminowego przesłania Zgłoszenia decydujące znaczenia ma data otrzymania danych z formularza zgłoszeniowego przez serwer pocztowy obsługujący adres infor@pravda.com.pl . Zgłoszenia niezawierające oświadczeń, o których mowa w § 2 ust. 8 , lub pliku wideo albo ważnego, działającego linka nie będą oceniane przez Komisję Konkursową, a ich nadawca zostanie wykluczony z udziału w Konkursie.

12. Komisja Konkursowa nie będzie oceniać Koktajli, które w jakikolwiek sposób spełniają choćby jeden z następujących warunków:

 • zawierają słowa lub gesty powszechnie uznane za obraźliwe, lub sprzeczne z prawem;
 • naruszają prawa osób trzecich, w tym ich dobra osobiste;

13. Uczestnicy, którzy dokonali Zgłoszeń, zawierających Koktajle spełniające choćby jedno z kryteriów, o których mowa w § 2 ust. 12, nie będą brały udziału w Konkursie.

3. ZASADY OGÓLNE KONKURSU

 1. Organizator powoła komisję konkursową (zwaną dalej: „Komisją Konkursową”) w skład której wejdzie 4 członków:

Kim Cooper

Marek Posłuszny

Michał Szcześniak

Grzegorz Dąbrowski

2. Komisja Konkursowa podejmuje decyzje w drodze uchwał, większością głosów, przy obecności co najmniej trzech członków Komisji Konkursowej.

3. Organizator w każdym czasie może odwołać każdego z członków Komisji Konkursowej, powołując w to miejsce inną osobę.

4. Z posiedzeń Komisji Konkursowej sporządzany będzie protokół.

5. Do zadań Komisji Konkursowej należy:

 • nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu;
 • ocena Koktajli zgłoszonych przez Uczestników do Konkursu;
 • wybór 14 finalistów , którzy wezmą udział w II etapie Konkursu.

6. W przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień Regulaminu, Organizator może zdecydować o wykluczeniu Uczestnika z udziału w Konkursie. 

4. I ETAP KONKURSU – KWALIFIKACJE

 1. Uczestnicy, którzy dokonali Zgłoszenia, spełniające kryteria wskazane w §2 Regulaminu, będą brali udział w I Etapie Konkursu.
 2. Oceny Koktajli zgłoszonych przez Uczestników do Konkursu, spełniających kryteria wskazane w §2 Regulaminu, dokona Komisja Konkursowa, kierując się kreatywnością Uczestników oraz oceną ich umiejętności. Komisja Konkursowa wybierze 14 najlepszych zgłoszeń barmanów , którzy będą uprawnieni do wzięcia udziału w II Etapie Konkursu, polegającym na udziale w warsztatach organizowanych przez Organizatora.
 3. Komisja Konkursowa wyłoni osoby zakwalifikowane do II Etapu do dnia 07.02.2022.
 4. Osoby zakwalifikowane do II Etapu zostaną powiadomione o wynikach I Etapu Konkursu przez Organizatora za pomocą połączenia telefonicznego na numer telefonu wskazany podczas rejestracji do Konkursu lub drogą mailową na adres wskazany w formularzu rejestracyjnym do dnia 07.02.2022 r.

5. II ETAP KONKURSU

 1. Osoby zakwalifikowane do II Etapu będą wykonywać zadania konkursowe podczas spotkania, które odbędzie się w wybranym przez organizatora miejscu. Wybrane miejsce to The Roots Coctail Bar & More znajdujący się w miejscowości Warszawa.
 2. Dla oceny zadań konkursowych w II Etapie, Organizator powoła komisję w składzie:

Kim Cooper

Marek Posłuszny

Michał Szcześniak

Grzegorz Dąbrowski

3. Dokładny termin wykonywania zadań w ramach II Etapu Konkursu to 21.02.2022

4. Etap II konkursu składa się z półfinału i finału w tym samym dniu czyli 21.02.2022

5. Etap Konkursu zwany dalej półfinałem, składać się będzie z części koktajlowej czyli przygotowania 4 porcji. Dokładnie 5 minut jest na przygotowanie stanowiska do tworzenia konkursowego koktajlu. Kolejno następuje tworzenie i prezentacja konkursowej kompozycji koktajlu w czasie nie przekraczającym 8 minut. W trakcie prezentacji uczestnik powinien przedstawić wizję tworzenia tej kompozycji oraz jej składniki. Przekroczenie ustalonych czasów będzie się wiązało z ujemnymi punktami.

6. Na całkowitą ocenę każdego Uczestnika w półfinale składać się będą oceny 4 członków komisji.

7. Oceniane będą poszczególne elementy przypisane danej konkurencji

8. Do finału przechodzą 4 osoby które zostały wyłonione przez jury.

9. Etap konkursu zwany finałem będzie polegać na przygotowaniu kompozycji stworzonej z maksymalnie 6 składników z których jeden to musi być wódka Pravda (do wyboru będą też wersje smakowe). Składniki będą dostępne na barze. Rodzaje dostępnych składników pozostają niespodzianką aż do samego finału. Szkło będzie dostępne na stanowiskach.

Czas na przygotowanie się do stworzenia finałowej kompozycji to 20 minut wraz z wypełnieniem krótkiego formularza zgłoszenia finałowej kompozycji.

Następnie miejsce będzie miała 5 minutowa prezentacja i tworzenie finałowej kompozycji w ilości 2 sztuk.

10. Na całkowitą ocenę każdego Uczestnika w finale składać się będą oceny 4 członków komisji

6. NAGRODY

 1. Nagrody przyznawane są za 4 miejsca. Nagroda za pierwsze miejsce to 6000zł + Voucher dla dwojga na weekend w hotelu Klimczok. Nagroda za drugie miejsce to 3000zł. Nagroda za 3 miejsce to 2000zł. Nagroda za 4 miejsce to 1000zł.
 2. Osoby zakwalifikowane do II etapu dojeżdżają do miejsca na własny koszt.

Noclegi w ramach drugiego etapu konkursu zostaną zapewnione w hotelu, w pokoju dwu lub trzy osobowym . Wyżywienie w ramach konkursu obejmować będzie obiadokolację oraz śniadanie. Organizator zastrzega, że nie zwraca ani nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek dodatkowe koszty, wydatki etc. niewskazane w § 6 Regulaminu.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku zmiany danych Uczestnika, o której nie został poinformowany lub w przypadku niespełnienia przez Uczestnika warunków, o których mowa w Regulaminie.

4. Zwycięzcy konkursu nie przysługuje prawo żądania wymiany Nagrody na świadczenie innej treści, lub prawo przeniesienia prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie.

7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Każdy z Uczestników ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść zgłoszeń zgłoszonych do Konkursu.
 2. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości i szkody wynikłe z podania przez Uczestników błędnych danych, za zmianę miejsca pobytu lub siedziby Uczestnika w czasie trwania Konkursu lub zmianę innych danych osobowych lub informacji podanych przez Uczestnika, uniemożliwiającą wydanie Nagrody.

8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 19 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 ze zm.),
 2. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator
 3. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych, poprawiania i żądania ich usunięcia. Administrator informuje, że podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.

9. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA. PRAWA AUTORSKIE.

 1. Uczestnik ponosi odpowiedzialność z tytułu roszczeń osób trzecich dotyczących praw autorskich lub praw pokrewnych do koktajlu lub wizerunków utrwalonych w zdjęciu.
 2. Każdy z Uczestników, z chwilą przesłania zgłoszenia o którym mowa w § 2 Regulaminu, udziela Organizatorowi zgody na rozpowszechnianie swojego wizerunku utrwalonego w zgłoszeniu oraz udziela Organizatorowi niewyłącznej i nieograniczonej terytorialnie licencji bezokresowo, z prawem do udzielania sublicencji, na korzystanie z Koktajlu, na następujących polach eksploatacji:
  a) utrwalanie na wszelkiego rodzaju nośnikach, gwarantujących jednoczesny odbiór obrazu i dźwięku;
  b) zwielokrotnianie dowolną techniką, wprowadzanie do pamięci komputera;
  c) zapisywanie i odtwarzanie w pamięci wszelkich komputerów lub sieci komputerowych (w tym w szczególności przy wykorzystaniu sieci Internet), w tym upublicznianie w sieci Internet, w szczególności poprzez wykorzystywanie lub zapisywanie na stronach www (w tym w szczególności na stronie www.pravdavodka.com/pl), przesyłanie za pomocą sieci telekomunikacyjnych;
  d) nadawanie za pomocą wizji przewodowej albo bezprzewodowej przez stację naziemną, za pośrednictwem satelity, sieci komputerowych;
  e) publiczne odtwarzanie, wyświetlanie;
  f) udostępnienie publiczności w sposób umożliwiający nieograniczony dostęp do Utworu w dowolnym czasie lub miejscu, a także przeprowadzanie prezentacji publicznych, również w połączeniu z innymi utworami, dziełami, prezentacjami lub produkcjami, w szczególności na nośnikach audiowizualnych lub multimedialnych, kasetach, kasetach video, dyskach, kartach magnetycznych wszystkich formatów, za pomocą technik analogowych lub cyfrowych, transmisji „na żywo”, na ekranach, ekranach video, ekranach plazmowych/lcd/led, projektorach, promieniach laserowych, dla ograniczonej lub nieograniczonej liczby osób;
  g) wprowadzanie do obrotu oryginału bądź egzemplarzy;
  h) wykorzystania w całości lub części fragmentu lub całości w materiałach promocyjno-reklamowych Organizatora i jego produktów niezależnie od formy materiałów reklamowych i ich wielkości, materiałów, z których zostały sporządzone, techniki utrwalania;
 3. Licencja jest udzielona nieodpłatnie na każdym z ww. pól eksploatacji.
 4. Z chwilą wskazaną powyżej każdy Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnie zezwolenia na korzystanie i rozpowszechnianie receptur zależnych do każdego zgłoszenia oraz prawa do zezwalania na korzystanie i rozpowszechnianie zgłoszeń zależnych do każdego ze zgłoszeń.
 5. Prawa majątkowe autorskie do Koktajli stworzonych przez każdego z uczestników, Organizator, wraz z wydaniem Nagrody, na polach eksploatacji, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu. Żadnemu z Uczestników nie należy się odrębne wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych do ich koktajli na każdym z ww. pól eksploatacji.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie informacje o Konkursie dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 3. Organizator może dokonać zmiany Regulaminu, jednak odbyć się to może bez uszczerbku dla praw nabytych Uczestników.

O planowanej zmianie, Organizator poinformuje Uczestników z odpowiednim wyprzedzeniem.

DO POBRANIA:

Regulamin Konkursu Pravda The true Challenge

Formularz zgłoszeniowy do pobrania