REGULAMIN i MATERIAŁY DO POBRANIA

Formularz zgłoszeniowy do konkursu Pravda The true Challenge

REGULAMIN KONKURSU

Pravda – The true challange”

KONKURS BARMAŃSKI EDYCJA 1

(dalej: „Regulamin”)

§ 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu o nazwie „Pravda – the true challange” zwanego dalej „Konkursem” jest spółka Pravda S.A. (dalej „Organizator”).

2. Czas trwania Konkursu obejmuje okres od 1.1.2019 do 28.2.2019 przy czym Uczestnicy mają możliwość zgłaszania się do Konkursu od dnia 31.1.2019 do godziny 23.59.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Konkursu bądź przedłużenia czasu jego trwania bez podania przyczyny, jeżeli nie odbędzie się to z uszczerbkiem dla praw nabytych uczestników Konkursu.

4. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Konkurs jest przeznaczony dla osób wykonywujących sztukę barmańską, tylko i wyłącznie zawodowo.

6. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 k.c.

§ 2.

UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikami Konkursu są uczestnicy indywidualni , którzy zgłosili udział w konkursie – mogą być wyłącznie, pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej , które dokonały zgłoszenia (zwane dalej: „Uczestnikami”). W Konkursie nie mogą brać udziału osoby niespełniające wymogów, określonych w zdaniu pierwszym, jak również pracownicy Organizatora oraz najbliżsi członkowie ich rodzin. Przez najbliższych członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

2. Udział w Konkursie i podanie danych osobowych w związku z udziałem w Konkursie jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.

3. „Pravda – the true challenge” jest konkursem indywidualnym.

4. Aby wziąć udział w Konkursie, należy zgłosić swoje uczestnictwo, wysyłając formularz rejestracyjny na adres e-mail: info@pravda.com.pl . Formularz jest do pobrania na stronie www.pravdathetruechallange.com.

Rejestracja uczestników Konkursu rozpoczyna się w dniu 1.1.2019 i trwa do 31.1.2019 do godziny 23:59 .

5. W celu zarejestrowania się do Konkursu, Uczestnik w formularzu zgłoszeniowym udostępnionym na Stronie Internetowej, zobowiązany jest przesłać do Organizatora następujące informacje: imię i nazwisko, datę urodzenia, adres e-mail, numer telefonu komórkowego, miejsce zamieszkania (z podaniem dokładnego adresu), oraz obecne miejsce pracy. Formularz należy przesłać na adres e-mail: info@pravda.com.pl

6. Rejestrując się poprzez formularz zgłoszeniowy Uczestnik zobowiązany jest do wyrażenia zgody na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów organizacji Konkursu oraz zgody na zapoznanie Uczestnika z treściami reklamowymi dotyczącymi napojów alkoholowych; w przeciwnym razie nie będzie mógł brać udziału w Konkursie. Uczestnik, podczas rejestracji, może fakultatywnie wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora dla celów marketingowych produktów Organizatora oraz na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną.

7. Warunkiem przystąpienia do Konkursu przez Uczestnika, jest wysłanie na adres e-mial: info@pravda.com.pl formularza zgłoszeniowego o którym mowa w ust. 4 powyżej który zawiera:

 1. Nazwę autorskiego koktajlu
 2. Recepturę wraz z komentarzem czym inspirowałeś się podczas tworzenia kompozycji. Receptura musi być wykonana na bazie Pravda Vodka , min 40 ml, a ilość składników nie może być większa niż 6 ( sześć ). Lód oraz dekoracja nie są składnikami.
 3. Zdjęcie koktajlu wraz z oświadczenie, iż:
  1. utrwalone zdjęcie wykonanie pokazu barmańskiego jest występem autorskim Uczestnika, a Uczestnik wyraża zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku w zakresie wykorzystania na polach eksploatacji
  2. Uczestnik dysponuje prawami do autorskiej receptury – Utwór nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym praw autorskich czy praw do wizerunku;
  3. wyraża zgodę na rozpowszechnianie jego wizerunku na polach eksploatacji związanych z konkursem
 4. Niezbędne dane teleadresowe
 5. Zaznaczenie zgody na przetwarzanie danych na cele konkursu

8. Ogłoszenie wyników 15 osób które zakwalifikowały się do drugiego etapu konkursu odbędzie się dnia 10.2.2019

Finał konkursu odbędzie się w dniu 18.2.2019 w Coctail Barze Rewers znajdującym się w miejscowości Bielsko Biała. Rozpoczęcie finału o godzinie 14:00.

Ogłoszenie 3 zwycięzców odbędzie się o godzinie 20:00

Wykonanie przez Uczestnika czynności opisanych powyżej oraz w ust. 7. będzie równoznaczne z dokonaniem zgłoszenia do Konkursu (dalej: „Zgłoszenie”) oraz jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.

Po wysłaniu Zgłoszenia, Uczestnik otrzyma wiadomość e-mail potwierdzającą rejestrację w Konkursie (na adres e-mail podany przy rejestracji).

9. W przypadku gdy na zdjęciu autorskiej kompozycji będzie zaprezentowany dodatkowo wizerunek jakiejkolwiek innej osoby niż Uczestnik, Uczestnik musi dysponować zgodą osoby uwidocznionej na zjęciu na jego rozpowszechnianie, co najmniej w zakresie niezbędnym dla zgodnego z postanowieniami Regulaminu korzystania z Koktajlu przez Organizatora. W razie odgrywania przez taką osobę trzecią roli, Uczestnik musi zapewnić i zagwarantować przeniesienie praw do artystycznego wykonania na Organizatora lub udzielenie mu licencji na korzystanie z tych praw.

10. Każdy uczestnik konkursu musi osobiście wysłać swoje zgłoszenie indywidualne

11. Dla terminowego przesłania Zgłoszenia decydujące znaczenia ma data otrzymania danych z formularza zgłoszeniowego przez serwer pocztowy obsługujący adres info@pravda.com.pl . Zgłoszenia niezawierające oświadczeń, o których mowa w § 2 ust. 8 , lub pliku wideo albo ważnego, działającego linka nie będą oceniane przez Komisję Konkursową, a ich nadawca zostanie wykluczony z udziału w Konkursie.

12. Komisja Konkursowa nie będzie oceniać Koktajli, które w jakikolwiek sposób spełniają choćby jeden z następujących warunków:

 • zawierają słowa lub gesty powszechnie uznane za obraźliwe, lub sprzeczne z prawem;
 • naruszają prawa osób trzecich, w tym ich dobra osobiste;

13. Uczestnicy, którzy dokonali Zgłoszeń, zawierających Koktajle spełniające choćby jedno z kryteriów, o których mowa w § 2 ust. 12, nie będą brały udziału w Konkursie.

§ 3.

ZASADY OGÓLNE KONKURSU

1. Organizator powoła komisję konkursową (zwaną dalej: „Komisją Konkursową”) w skład której wejdzie 3 członków:

Karol Rybicki

Krzysztof Liszkowicz

Monika Podborska – Czyż

2. Komisja Konkursowa podejmuje decyzje w drodze uchwał, większością głosów, przy obecności co najmniej trzech członków Komisji Konkursowej.

3. Organizator w każdym czasie może odwołać każdego z członków Komisji Konkursowej, powołując w to miejsce inną osobę.

4. Z posiedzeń Komisji Konkursowej sporządzany będzie protokół.

5. Do zadań Komisji Konkursowej należy:

a) nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu;

b) ocena Koktajli zgłoszonych przez Uczestników do Konkursu;

c) wybór 15 finalistów , którzy wezmą udział w II etapie Konkursu.

6. W przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień Regulaminu, Organizator może zdecydować o wykluczeniu Uczestnika z udziału w Konkursie.

§ 4

I ETAP KONKURSU – KWALIFIKACJE

1. Uczestnicy, którzy dokonali Zgłoszenia, spełniające kryteria wskazane w §2 Regulaminu, będą brali udział w I Etapie Konkursu.

2. Oceny Koktajli zgłoszonych przez Uczestników do Konkursu, spełniających kryteria wskazane w §2 Regulaminu, dokona Komisja Konkursowa, kierując się kreatywnością Uczestników oraz oceną ich umiejętności. Komisja Konkursowa wybierze 15 najlepszych zgłoszeń barmanów , którzy będą uprawnieni do wzięcia udziału w II Etapie Konkursu, polegającym na udziale w warsztatach organizowanych przez Organizatora.

3. Komisja Konkursowa wyłoni osoby zakwalifikowane do II Etapu do dnia 10.2.2019.

4. Osoby zakwalifikowane do II Etapu zostaną powiadomione o wynikach I Etapu Konkursu przez Organizatora za pomocą połączenia telefonicznego na numer telefonu wskazany podczas rejestracji do Konkursu lub drogą mailową na adres wskazany w formularzu rejestracyjnym, do dnia 11.2.2019 r.

§ 5.

II ETAP KONKURSU

1. Osoby zakwalifikowane do II Etapu będą wykonywać zadania konkursowe podczas spotkania, które odbędą się w Bielsku-Białej w wybranym przez organizatora miejscu. Wybrane miejsce to Coctail Bar Rewers znajdujący się z miejscowości Bielsko Biała, Rynek 2.

2. Dla oceny zadań konkursowych w II Etapie, Organizator powoła komisję w składzie:

Karol Rybicki

Krzysztof Liszkowicz

Monika Podborska – Czyż

3. Dokładny termin wykonywania zadań w ramach II Etapu Konkursu to 18.2.2019

4. II Etap Konkursu zwany dalej Finał, składać się będzie z części:

a) Koktajlowej ( przygotowany w 3 porcjach w czasie nie przekraczającym 10 minut ).

b) Edukacyjnej ( Opowiemy o Produktach Pravda Vodka )

5. Na całkowitą ocenę każdego Uczestnika w Finale (II etap konkursu) składać się będą oceny 3 członków komisji.

6. Oceniane będą poszczególne elementy przypisane danej konkurencji .

7. Osoby zakwalifikowane do II Etapu dojeżdżają do miejsca Finału na koszt organizatora. Podstawą zwrotu kosztów jest przedstawienie biletu za przejazd pociągiem lub autokarem.

8. Nocleg dla osób zakwalifikowanych do II Etapu konkursu zapewnia organizator.

§ 6.

NAGRODY

1. Nagrody przyznawane są za 3 miejsca. Nagroda za pierwsze miejsce to 2500 zł. Nagroda za drugie miejsce to 1250 zł. Nagroda za 3 miejsce to 500 zł.

2. Noclegi w ramach drugiego etapu konkursu zostaną zapewnione w hotelu, w pokoju dwuosobowym. Wyżywienie w ramach konkursu obejmować będzie dwa posiłki dziennie. Organizator zastrzega, że nie zwraca ani nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek dodatkowe koszty, wydatki etc. niewskazane w § 6 Regulaminu, powstałe w szczególności w związku ze składanymi przez Zwycięzcę Konkursu zamówieniami.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku zmiany danych Uczestnika, o której nie został poinformowany lub w przypadku niespełnienia przez Uczestnika warunków, o których mowa w Regulaminie.

5. Zwycięzcy konkursu nie przysługuje prawo żądania wymiany Nagrody na świadczenie innej treści, lub prawo przeniesienia prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie.

§ 7.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Każdy z Uczestników ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść zgłoszeń, zgłoszonych do Konkursu.

2. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości i szkody wynikłe z podania przez Uczestników błędnych danych, za zmianę miejsca pobytu lub siedziby Uczestnika w czasie trwania Konkursu lub zmianę innych danych osobowych lub informacji podanych przez Uczestnika, uniemożliwiającą wydanie Nagrody.

§ 8.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 19 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 ze zm.).

2. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator

3. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych, poprawiania i żądania ich usunięcia. Administrator informuje, że podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.

§ 9.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA. PRAWA AUTORSKIE.

1. Uczestnik ponosi odpowiedzialność z tytułu roszczeń osób trzecich dotyczących praw autorskich lub praw pokrewnych do koktajlu lub wizerunków utrwalonych w zdjęciu.

2. Każdy z Uczestników, z chwilą przesłania zgłoszenia o którym mowa w § 2 Regulaminu, udziela Organizatorowi zgody na rozpowszechnianie swojego wizerunku utrwalonego w zgłoszeniu oraz udziela Organizatorowi niewyłącznej i nieograniczonej terytorialnie licencji na okres 5 lat, z prawem do udzielania sublicencji, na korzystanie z Koktajlu, na następujących polach eksploatacji:

a) utrwalanie na wszelkiego rodzaju nośnikach, gwarantujących jednoczesny odbiór obrazu i dźwięku;

b) zwielokrotnianie dowolną techniką, wprowadzanie do pamięci komputera;

c) zapisywanie i odtwarzanie w pamięci wszelkich komputerów lub sieci komputerowych (w tym w szczególności przy wykorzystaniu sieci Internet), w tym upublicznianie w sieci Internet, w szczególności poprzez wykorzystywanie lub zapisywanie na stronach www (w tym w szczególności na stronie www.pravdavodka.com/pl, przesyłanie za pomocą sieci telekomunikacyjnych;

d) nadawanie za pomocą wizji przewodowej albo bezprzewodowej przez stację naziemną, za pośrednictwem satelity, sieci komputerowych;

e) publiczne odtwarzanie, wyświetlanie;

f) udostępnienie publiczności w sposób umożliwiający nieograniczony dostęp do Utworu w dowolnym czasie lub miejscu, a także przeprowadzanie prezentacji publicznych, również w połączeniu z innymi utworami, dziełami, prezentacjami lub produkcjami, w szczególności na nośnikach audiowizualnych lub multimedialnych, kasetach, kasetach video, dyskach, kartach magnetycznych wszystkich formatów, za pomocą technik analogowych lub cyfrowych, transmisji „na żywo”, na ekranach, ekranach video, ekranach plazmowych/lcd/led, projektorach, promieniach laserowych, dla ograniczonej lub nieograniczonej liczby osób;

g) wprowadzanie do obrotu oryginału bądź egzemplarzy; h) wykorzystania w całości lub części fragmentu lub całości w materiałach promocyjno-reklamowych Organizatora i jego produktów niezależnie od formy materiałów reklamowych i ich wielkości, materiałów, z których zostały sporządzone, techniki utrwalania;

3. Licencja jest udzielona nieodpłatnie na każdym z ww. pól eksploatacji.

4. Z chwilą wskazaną powyżej każdy Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnie zezwolenia na korzystanie i rozpowszechnianie receptur zależnych do każdego zgłoszenia oraz prawa do zezwalania na korzystanie i rozpowszechnianie zgłoszeń zależnych do każdego ze zgłoszeń.

5. Prawa majątkowe autorskie do Koktajli stworzonych przez każdego z uczestników, Organizator, wraz z wydaniem Nagrody, na polach eksploatacji, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu. Żadnemu z Uczestników nie należy się odrębne wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych do ich koktajli na każdym z ww. pól eksploatacji.

§ 10.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie informacje o Konkursie dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny.

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

3. Organizator może dokonać zmiany Regulaminu, jednak odbyć się to może bez uszczerbku dla praw nabytych Uczestników.

O planowanej zmianie, Organizator poinformuje Uczestników z odpowiednim wyprzedzeniem.

 

 

Regulamin Konkursu Pravda The true Challange

 

Facebook
Facebook
Instagram